Hervorming van de gezamenlijke selectiecommissie kansspelen

By author

Hervorming is het veranderen of reorganiseren van bijvoorbeeld een bestuur, het onderwijs of een ministerie. In tegenstelling tot revolutie is hervormen - vaak - een geleidelijk proces. Een voorbeeld van hervormingen op politiek, sociaal en economisch vlak waren bijvoorbeeld de hervormingen van Kleisthenes in het oude Athene of de Gracchische

De metamorfose van de ziekenhuissector Gezondheidsbeleid De metamorfose van de ziekenhuissector Artikel CM-Informatie 265, september 2016 Fabienne van Sloten, CM Stafmedewerker R&D Rob van den Oever, CM Directeur Gezondheidsbeleid Samenvatting Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de hervorming van de financiering en organisatie van de algemene ziekenhuizen. 4 5 in hoge mate vertrouwd zijn met de werking en de bevoegdheden van de zorgdragers waarvoor hun respectieve selectiecommissie bevoegd is. Art. 11. De selectiecommissies die bevoegd zijn voor zorgdragers waar archiefdocumenten berusten die voortvloeien uit federale bevoegdheden, kunnen onder hun leden een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën tellen. Gezamenlijke verklaring werkloosheidsuitkeringen. Publicatie | 05-07-2018. Gezamenlijke brief indexering kinderbijslag. Publicatie | 05-07-2018. Kamerbrief verslag Raad WSBVC van 21 juni. Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer het verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21 Kamerstuk: Kamerbrief | 05 De Pro League en de Kansspelcommissie hebben een nieuwe kaderovereenkomst goedgekeurd, zo communiceerden beide organisaties vrijdag. De tekst beoogt een betere bescherming van gokkers

Naar aanleiding van de hervorming van de Civiele Veiligheid, meer specifiek de installatie van de hulpverleningszones, bezocht de brandweerinspectie op 30 oktober 2015 de hulpverleningszone Waasland. Dit bezoek resulteerde in een stand van zaken met betrekking tot een aantal geïdentificeerde kerndomeinen binnen de zonale structuur.

Voor het organiseren van een promotioneel kansspel is geen vergunning nodig. Er zijn wel voorwaarden. Die staan in de Gedragscode promotionele kansspelen. Code of conduct for promotional games of chance 2014 (pdf, 182 kB) De belangrijkste voorwaarden waar aan moet worden voldaan: er mag aan de deelnemer geen inleg gevraagd worden (gratis deelname); De nieuwe wet ter omzetting van de AMLD4, hierna afgekort als Anti-witwaswet, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 en trad in werking op 16 oktober 2017. U vindt hier samenvattend de belangrijkste items voor de sector van de kansspelen en weddenschappen terug, opgebouwd via de structuur van de wet. Zo valt de Nationale Loterij onder de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Alle andere loterijen vallen dan weer onder de loterijwet van 31 december 1851. De kansspelen controleren; De Commissie der Kansspelen heeft, sedert 15 juli 2011, de mogelijkheid aan de operatoren die zij als ernstig identificeerde, licenties af te leveren. De houders van deze goedkeuring mogen in België in alle wettelijkheid geldspelen aanbieden op hun Internet sites . Partnerschap met een "fysieke" spelvestiging

Sinds die hervorming is de notaris immers verplicht de aandacht van de toekomstige partners te vestigen op de bijzondere kenmerken van dat stelsel. Wanneer ze dat

Oct 19, 2018 · oordeelt dat de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor de exploitatie van kansspelen en het aannemen van weddenschappen via

28 juli 2018 3 Van de gezamenlijke opbrengst van de ingevolge deze titel en titel IVa georganiseerde kansspelen wordt, gerekend over een kalenderjaar, 

Begin juli 2016 verscheen deze gezamenlijke mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 'Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector'. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit tot honorering van de premie op basis van het advies van de commissie. Voor alle bij de selectie en/of besluitvorming betrokken personen, is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. De bekendmaking van de winnaars van de Deltapremie vindt plaats in november 2021. over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen. Bovendien dient zich het historisch unieke momentum aan waarin een hervorming van de 08.01.2021 van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie bevat tevens voorstellen voor de hervorming van de strategische adviesraden. De SERV werd hierover door de Vlaamse regering om advies gevraagd. De andere raden werden niet om advies gevraagd en/of in kennis gesteld van de conceptnota. LegalLearning is een initiatief van Tom Vandecasteele en Marc Vandecasteele Els Op de Beeck. Schoups. Isabel Plets. Lydian. Peter Teerlinck & De Bandt. Kristof Uytterhoeven. Caluwaerts Uytterhoeven. Paul Van Eesbeeck. Vereycken & Vereycken. Joost van Riel. Schoups. Jens Vrebos. Crivits & Persyn

De drie instellingen kunnen zo nauwer samenwerken bij de aanpak van de grote problemen waarvoor wij ons gesteld zien. Met de gezamenlijke verklaring van vandaag krijgt deze nieuwe resultaatgerichte manier van wetgeven voor het eerst gestalte. De verklaring is ook in overeenstemming met het werkprogramma van de Commissie voor 2017. Stukken

Het zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke BTW-ruimte in de EU: het is de bedoeling de 50 miljard EUR die elk jaar aan btw-fraude verloren gaat in de EU, drastisch terug te dringen, maar ook ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen. Oct 19, 2018 · oordeelt dat de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen voor de exploitatie van kansspelen en het aannemen van weddenschappen via